รู้จักกับ “ชุมชนน่าอยู่”

ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย


คือ ชุมชนลุมพินีที่ผู้อยู่อาศัยทุกวัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
โดยมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี
รวมทั้งจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกัน ดูแลห่วงใยและแบ่งปัน

คุณค่าผลิตภัณฑ์

จัดเตรียมสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานให้ผู้พักอาศัย ได้แก่

  • LPN Design จัดวางผังห้อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้พักอาศัย
  • สร้างพื้นที่ส่วนกลางที่ผู้พักอาศัยทุกคน สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  • เสริมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งบริเวณคอนโด และบริการรถรับรับ-ส่งไปยังสถานีรถไฟฟ้า

คุณค่าบริการ

มีทีมงานประจำโครงการและทีมสนับสนุน เพื่อบริหารจัดการตามแนวทาง“ชุมชนน่าอยู่”

F การบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง
B การบริหารจัดการงบประมาณการเงิน
L การบริหารจัดการคุณภาพชีวิต
E การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
S การบริหารจัดการความปลอดภัย
P การบริหารผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผู้พักอาศัย

คณะกรรมการนิติบุคคล เจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย เป็นส่วนสำคัญที่ร่วมสร้างาสรรค์ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย ผ่านการเสนอแนะผ่านการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และ ให้ความร่วมมือ ภายใต้วัฒนธรรมการอยู่อาศัยของสมาชิกชุมชนลุมพินี

“ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน”