Uncategorized

LPN คว้ารางวัล “Best Sustainable Developer (Asia) 2020”

LPN คว้ารางวัลต่อเนื่อง ล่าสุดรับ “Best Sustainable Developer (Asia)” จากเวที PropertyGuru Asia Property Awards ครั้งที่ 15 นับเป็นการชนะรางวัลระดับภูมิภาค หลังคว้ารางวัล Best Sustainable Developer และรางวัลอื่นๆ อีกรวม 8 รางวัล จากเวทีจากการแข่งขันในประเทศไทย (PropertyGuru Thailand Property Awards) นับเป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นตลอดมาในการพัฒนาอสังหาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้พักอาศัย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

“Best Sustainable Developer (Asia)” ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นบทพิสูจน์ในความตั้งใจจริงของ LPN ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการมอบรางวัล Best Sustainable Developer (Asia) นี้ เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี นับตั้งแต่มีการจัดกิจกรรมมา เพื่อเป็นการชื่นชมผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการใช้วัสดุที่ไม่เหลือเศษ การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนระบบบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและการบริหารคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยแบบครบวงจรอีกด้วย

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา แนวทางการดำเนินธุรกิจของเรา ในการพัฒนาโครงการตั้งอยู่บนปรัชญาแห่งความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่คำนึงถึงผลตอบแทนและความรับผิดชอบควบคู่กัน ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ “แพลตฟอร์มธุรกิจ 3-6-8-10” ที่มีความชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงการสร้างความสมดุลที่ยั่งยืนในองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ P : Profit (ผลกำไร) P : People (สังคม) และ P : Planet (สิ่งแวดล้อม) ภายใต้กลยุทธ์ LPN 6 Green ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 8 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า รวมถึงชุมชนข้างเคียง ผู้พักอาศัย คนงานก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการผ่าน 10 กระบวนการในการพัฒนาและประกอบธุรกิจ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นหน้าที่ของทุกคนและทุกองค์กร สำหรับ LPN มุ่งมั่นที่จะให้ทุกคนมีบ้าน เพราะบ้านเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญ เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้ (Affordable Price) และมีฟังชั่นการใช้งานที่เหมาะสม ภายใต้แนวคิด “ความพอดีที่ดีกว่า” พร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทในเครือคือ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) ที่บริหารจัดการชุมชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มอบความอบอุ่น ปลอดภัย ซึ่งนับเป็นความสุขที่แท้จริง และเป็น “ชุมชนน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย” ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นหลักการดำเนินงานสำคัญที่คณะผู้ก่อตั้งองค์กรได้มอบไว้เป็นกลยุทธ์และหลักปรัชญาในการดำเนินงานที่ยังยึดถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้

“สำหรับรางวัล “Best Sustainable Developer (Asia) 2020” ที่เราได้รับนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายใต้การดำเนินธุรกิจของเรา ได้รับการยอมรับในระดับเอเชียแปซิฟิค ซึ่งเราหวังว่าองค์ความรู้นี้จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ในการปฏิบัติและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ร่วมพัฒนาและสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยและในภูมิภาคให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศต่อไป”

ทั้งนี้ การจัดงาน “PropertyGuru Asia Property Awards” ครั้งที่ 15 ประจำปี ค.ศ. 2020 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในในระดับเอเชียแปซิฟิค ใน 35 รางวัล โดยมีรางวัลประเภทใหม่ที่เพิ่งมอบปีนี้เป็นปีแรกรวมรางวัลยอดเยี่ยมใน 6 สาขา ได้แก่ Best Mixed Use Developer (Asia); Best Industrial Developer (Asia); Best Lifestyle Developer (Asia); Best Sustainable Developer (Asia); Best Commercial Developer (Asia); and Best Breakthrough Developer (Asia) ซึ่งผู้เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 87 องค์กรชั้นนำที่มีชื่อเสียงและผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศมาแล้ว

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *