• Lumpini Tips

    ทำไม! ต้องลงทะเบียนผู้พักอาศัย??

    ต่างคนต่างที่มา เมื่อได้ย้ายเข้ามาอาศัยร่วมกันในอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม นอกเหนือจากวัฒนธรรมการอยู่อาศัย “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน” ของสมาชิกคอนโด LPN เราแล้ว การลงทะเบียนผู้พักอาศัย ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ และมีความจำเป็นมาก ที่จะทำให้การอยู่อาศัยในอาคารชุดเป็นไปได้อย่างราบรื่น และมีความสุข