ปล่อยเช่ารายวัน
Lumpini Lifestyle

รู้ยัง!! ปล่อยเช่าห้องชุดรายวันผิดกฎหมาย

ปล่อยเช่าคอนโด

ปัจจุบันการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัยในคอนโดมิเนียม เนื่องจากผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนชนิดอื่น ทั้งในรูปแบบซื้อเพื่อเก็งกำไร และซื้อเพื่อปล่อยเช่า โดยผู้ลงทุนที่ซื้อเพื่อเก็งกำไรนั้น มุ่งหวังเพียงผลตอบแทนที่จะกลับคืนมาเร็ว ทำให้ต้องจองซื้อไว้หลายห้องเพื่อจะได้จำนวนเงินมากขึ้น แต่ก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนเช่นกัน ส่วนผู้ลงทุนซื้อเพื่อปล่อยเช่า เป็นการลงทุนระยะยาวที่ผลตอบแทนกลับคืนมาเป็นรายได้ที่ต่อเนื่องในอนาคต ทำให้การลงทุนรูปแบบนี้มีผู้สนใจเพิ่มมากขึ้น 

แต่นั่นก็นำมาซึ่งปัญหากับผู้ลงทุนที่อยากนอกกรอบ (แบบผิดกฎหมาย) ด้วยการปล่อยเช่าห้องชุดแบบรายวัน โดยฝากเช่าผ่านแอพพลิเคชั่นสำหรับคนที่ต้องการหาห้องเช่ารายวันแบบราคาประหยัด แทนเข้าพักตามโรงแรมที่มีราคาสูง ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชั่น  Airbnb ที่รองรับความต้องการที่ตรงกันของผู้ให้เช่าและผู้เช่า เนื่องจากผู้เช่าสามารถเลือกห้องพัก ราคา และทำเลที่ตรงตามความต้องการ ซึ่งอาจเช่าเพียงวันเดียว หรือสองวันก็ได้ โดยไม่ต้องทำสัญญาในระยะยาว อย่างไรก็ตาม หลายท่านอาจไม่ทราบว่า การปล่อยเช่าชุดแบบรายวัน และรายสัปดาห์นั้น ผู้ให้เช่าจะมีความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พ.ศ. 2547 โดยมีโทษจำคุก และโทษปรับ นอกจากนั้นยังต้องเสียค่าปรับเป็นรายวันจนกว่าจะเลิกการกระทำดังกล่าว

ปล่อยเช่าคอนโด

มาตรา 15     ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจโรงแรม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

มาตรา 59     ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

ขอยกกรณีนี้ที่มีคำพิพากษาของศาลออกมา เพื่อย้ำเตือนว่าการปล่อยเช่าห้องชุดรายวัน และรายสัปดาห์ผิดกฎหมาย

                คดีที่ 1 จำเลยได้ปล่อยเช่าห้องชุดรายวัน โดยนิติบุคคลไปฟ้องต่อศาล ศาลมีคำพิพากษาโดยว่า  การกระทำของจำเลยได้ทำผิด ตาม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.2547 มาตรา 15 และ มาตรา 59  แต่จำเลยรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจึงพิพากษาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง โดยยังคงปรับ 5,000 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 500 บาท เป็นจำนวน 20 วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

 

                คดีที่ 2  จำเลยได้ปล่อยเช่าห้องชุดรายวัน โดยนิติบุคคลไปฟ้องต่อศาล ศาลมีคำพิพากษาโดยว่า การกระทำของจำเลยได้ทำผิด ตาม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.2547 มาตรา 15 และ มาตรา 59  แต่จำเลยรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจึงพิพากษาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง โดยยังคงปรับ 5,000 บาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละ 100 บาท เป็นจำนวน 81 วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,100 บาท

 

เมื่อพิจารณาจากอัตราโทษแล้ว การปล่อยเช่าห้องชุดรายวันและรายสัปดาห์เป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับห้องชุดของผู้ลงทุนนั้นๆ เนื่องจากผู้ให้เช่าไม่มีโอกาสได้ตรวจดูประวัติ หรือเอกสารต่างๆ ของผู้เช่าเลย เพียงแต่ทำการจอง และโอนเงินผ่านออนไลน์เท่านั้น ซึ่งเป็นการเปิดทางให้ผู้ไม่หวังดีหรือมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาเป็นผู้เช่าเพื่อกระทำการอันผิดกฎหมาย ตามที่เห็นจากข่าว คือ เช่าเพื่อตั้งการพนันออนไลน์ เป็นแหล่งกบดานของอาชญากรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยสร้างปัญหาให้กับผู้ให้เช่าเอง และผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกันในคอนโดมิเนียม ทำให้การปล่อยเช่าในระยะเวลาสั้นๆ อาจไม่มีความคุ้มค่าที่จะลงทุน ต่างกับการปล่อยเช่าห้องชุดแบบรายเดือนที่มีการทำความรู้จักกับผู้เช่า ด้วยการตรวจสอบประวัติผู้เช่าก่อนตัดสินใจลงนามในสัญญาเช่า เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการกระทำผิดกฎหมายภายในห้องชุด นอกจากนี้ ยังมีการส่งข้อมูลผู้เช่าให้กับนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อทำทะเบียนการพักอาศัย โดยมีเอกสารประกอบสำคัญมาก ได้แก่ สำเนาสัญญาเช่าห้องชุด สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่า สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลต่างด้าว)  เพราะนิติบุคลอาคารชุดควรมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อตรวจสอบและติดต่อยามมีเหตุฉุกเฉิน ด้วยเหตุนี้ การลงทุนปล่อยเช่าแบบรายเดือนจึงมีความคุ้มค่า และปลอดภัยมากกว่า

หากการลงทุนที่มีผลตอบแทนดี แต่ความคุ้มค่าเป็นลบ จบความเสี่ยงนี้ แล้วแสวงหาการลงทุนที่มีผลตอบแทนระยะยาวน่าจะคุ้มค่ากว่ากันเยอะ … มาเปลี่ยนการลงทุนรายวันเป็นรายเดือน ไม่ผิดกฎหมาย แล้วยังเห็นอนาคตสดใสข้างหน้าอีกด้วย

condo lumpini broderage

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *