ธุรกิจอสังหาพากันปรับกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน-01
Inside Community

ธุรกิจอสังหาพากันปรับกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน มีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในหลายรูปแบบ บางเจ้าชูเรื่องความรู้สึกของการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว หรือไม่ก็เน้นเรื่องนวัตกรรม หรือ Life Style

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในประเภทที่อยู่อาศัยนั้น ก็เหมือนกับธุรกิจทั่วไปคือ Core Value ไม่เปลี่ยน ขณะเดียวกันลูกค้าเองก็เน้นการเลือกซื้อที่คุณภาพผลิตภัณฑ์ ทำเล และราคามาก่อนเสมอ หากจะเปรียบเทียบกับร้านอาหาร ก็ต้องบอกว่าต้องอร่อยก่อน ส่วนจะตกแต่งร้านสวยหรือไม่ พนักงานบริการดีแค่ไหนมาเป็นเรื่องรอง เฉกเช่นเดียวกับการตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน หรือคอนโดมิเนียมที่พอเวลาถามถึงว่าบ้านที่ดี คืออะไร

Product Value  เป็นตัวตอบโจทย์ในการเลือกซื้อ

สำหรับกระบวนการในการสร้าง Product Value นั้น ประกอบด้วยตัวอักษรสำคัญหกตัว คือ Q-C-S-E-S+P ที่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรายต้องให้ความสำคัญ รวมถึง Supply Chain ซึ่งหมายถึง ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เสมือนเป็นวงดนตรีเดียวกันที่เพียงมองตา ก็รู้ว่าจะเล่นเพลงอะไร

ธุรกิจอสังหาพากันปรับกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

Q-Quality of Product

คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่หมายถึงความคุ้มค่าของสิ่งที่ลูกค้าได้รับกับจำนวนเงินที่จ่ายไป คุณภาพนั้นยังสื่อถึงความทนทานและง่ายต่อการดูแลของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ไปตลอดชีวิต

C-Cost Control and Management

หมายถึงความรับผิดชอบต่อต้นทุนทั้งในการจัดตั้งและบริหารตรลอดเส้นทางการพัฒนา เพื่อทำราคาขายให้ลูกค้าสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้

S-Speed of Delivery

ความรวดเร็วของการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาหรือเร็วกว่า ทั้งเพื่อช่วยลดต้นทุนการก่อสร้างและลดความเสี่ยงของลูกค้า ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญในการทำงานและความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนงาน (หากในกรณีทั่วๆ ไป ตัว S จะหมายถึง Schedule ซึ่งคือเป็นไป “ตามแผน” ไม่ใช่เร็วกว่าแผน)

ทั้งสามตัวอักษร คือคุณสมบัติพื้นฐานที่ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ต้องมี เพื่อให้การบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม สำหรับ LPN แต่จะมีตัวอักษรอีกสามตัวที่สำคัญ เป็นสัญลักษณ์ของการทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

 E-Environmental Responsibility

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะขั้นตอนของการก่อสร้างนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งในแง่ฝุ่น เสียง และน้ำเสีย

 S-Safety of Workers and Participants

เป็นมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ที่ทำงานในสถานที่ก่อสร้าง

 P-People Management

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการโดยตรง โดยหลักมี 2 กลุ่มคือ

  1. แรงงานในส่วนของแรงงาน นอกจากจะทำงานอย่างปลอดภัยตามที่กล่าวมาแล้ว ยังจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขอนามัยในการอยู่อาศัย มีความปลอดภัยในการพักอาศัย รวมถึงได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมด้วย
  2. ผู้อาศัยข้างเคียง ต้องได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการให้น้อยที่สุด และหากมีความเดือดร้อนหรือความเสียหายเกิดขึ้น ทางผู้จัดการที่หน้างานต้องเข้าแก้ไขทันที

การตามรอยกลยุทธ์ Q-C-S-E-S+P เป็นหลักที่เปิดให้ทุกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างสามารถนำไปใช้ได้ และจะทำให้เกิดผลบวกต่อการทำงาน มีการพัฒนาและประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

ขอขอบคุณคอลัมน์ คมคิดธุรกิจอสังหาฯ [ เผยแพร่ อ 12 มิ.ย. 61 ]
โดย         ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์   กรรมการผู้จัดการบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *